SERVICE

庄园距无染寺约12公里#&#。无染寺坐落在昆嵛山主峰泰礴顶南麓##=##,是盛极一时的胶东第一古刹##=##,始建于东汉桓帝永康年间#&#。据《宁海州志》 记载##=##, 早在战国时期曾建有一座庙宇##=##, 取名“ 无染院” 为“ 居之者六根清净##=##, 大得解脏” 的意思#&#。 无染寺建成后##=##, 几修葺##=##, 殿宇宏伟壮观#&#。 唐代的 《无染寺碑》 记载:“  松蔓森邃##=##, 崖谷幽奇##=##, 大川激沧海之浪##=##, 极顶峭虚危之宿##=##, 院额” 无染“  堂房四匝间松挂##=##, 张凤翅以翰翔; 殿宇一基架梁椽##=##, 砌龙鳞而偃骞#&#。 僧延冬夏##=##, 实为养道之方##=##, 额清节庭##=##, 永晴高峰之势#&#。 可见当年的宏观胜况##=##, 现寺院已倒塌##=##, 仅存寺残址#&#。 

\

  1. <tfoot id="J6vdST34u"><center id="J6vdST34u"></center></tfoot><pre id="J6vdST34u"> <ul id="J6vdST34u"><style id="J6vdST34u"></style><blockquote id="J6vdST34u"></blockquote></ul></pre><ins id="J6vdST34u"><ul id="J6vdST34u"></ul></ins>

    • 

      <b id="J6vdST34u"><noscript id="J6vdST34u"></noscript></b>
         
         

        1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

          • 

            <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
               
               

              1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                • 

                  <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                     
                     

                    1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                      • 

                        <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>
                           
                           

                          1. <tfoot id="J6vdST34u"><center id="J6vdST34u"></center></tfoot><pre id="J6vdST34u"> <ul id="J6vdST34u"><style id="J6vdST34u"></style><blockquote id="J6vdST34u"></blockquote></ul></pre><ins id="J6vdST34u"><ul id="J6vdST34u"></ul></ins>

                            • 

                              <b id="J6vdST34u"><noscript id="J6vdST34u"></noscript></b>
                                 
                                 

                                1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

                                  • 

                                    <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
                                       
                                       

                                      1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                                        • 

                                          <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                                             
                                             

                                            1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                                              • 

                                                <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>